Nguyen Huu Khanh VTI - father of Viet York - Nguyen Huu Khanh
r11-bg.jpg